Sökning: "Caroline Wennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Wennberg.

  1. 1. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Caroline Wennberg; [2018]
    Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; skador; påverkan; förebygga; jakt; rovdjur;

    Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald. LÄS MER