Sökning: "Caroline William"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Caroline William.

 1. 1. Plattan – en lek som alla andra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Rydén; Sandra Sundin; [2018]
  Nyckelord :barnpedagogik; deltagarposition; delägarposition; fri lek; plattor; positionering; tillträdesstrategier; åskådarposition; ägarposition;

  Sammanfattning : Digitala verktyg används allt mer i vardagen, både av barn och vuxna. Tidigare forskning kring digitala verktyg i förskolan fokuserar på synen på hur verktygen används. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering - Spelar statens riktlinjer någon roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Andersson; Caroline Cedergren; Sophia Rosendahl; Ludvig Sandgren; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; riktlinjer; GRI; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Genom att jämföra olika företag som omfattas av riktlinjerna med liknande företag som inte omfattas, är studiens syfte att undersöka huruvida riktlinjerna skapar en mer fullständig hållbarhetsrapportering utifrån GRI:s ramverk. På detta sätt ämnar studien bidra till ökad för- ståelse för om en riktlinjerna skapar en ökad hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Hemostas vid partiell njurresektion : pilottest och utvärdering av ett självlåsande implantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline William; [2016]
  Nyckelord :laparaskopisk partiell nefrektomi; självlåsande implantat; hemostas; nefronsparande kirurgi;

  Sammanfattning : Njurcancer står för ca 3 % av alla maligna tumörer i världen hos människa. I Sverige diagnosticeras ca 1000 personer varje år med njurcancer. Idag upptäcks njurtumörer tidigare i och med förbättrad bilddiagnostik. LÄS MER

 4. 4. Xylitolförgiftning hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline William; [2013]
  Nyckelord :xylitol; förgiftning; hund; hypoglykemi; leversvikt; symtom; behandling;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa den kunskap man idag har om xylitolförgiftning hos hund. Studien begränsar sig till hur hundar kan exponeras för xylitol, hur upptaget av xylitol går till, vilka toxiska effekter och symtom som erhålls vid förgiftning samt differentialdiagnoser och behandling. LÄS MER

 5. 5. Testrigg för marksensor

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :William Andersson; Caroline Bellviken; Anders Johansson; [2011]
  Nyckelord :testrigg; vibrationsmätningar; testutrustning; inbyggt system; vibrationsgenerator; mekatronik; konstruktion; sensor;

  Sammanfattning : Lansen Technology is a security company from Halmstad, Sweden and their focus indeveloping and selling alarm solutions. One of their latest inventions is a vibration sensor thatrecognizes very small movements in the ground. LÄS MER