Sökning: "Caroline Wrenéus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Wrenéus.

  1. 1. Från lärande till undervisning i förskolan: Ett begrepp i begynnelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Annelie Karlsson; Caroline Wrenéus; [2019]
    Nyckelord :Lärande; Läroplan för förskolan; Undervisning; Utbildning;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet undervisning i förskolans verksamhet, vilka skillnader som kan urskiljas mellan den aktuella Läroplanen för förskolan och den Läroplan som kommer gälla från juli 2019 samt vilken uppfattning förskollärarna har till undervisningsbegreppet. Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi utförde åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER