Sökning: "Carrolls pyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Carrolls pyramid.

 1. 1. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Lennartsson; Pär Lövgrund; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Hållbarhetsredovisning; CSR; ESG;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt och diskuterat ämne och hur företag arbetar för att tasitt samhällsansvar likaså. Det ökade intresset och de ökade förväntningarna på företaghar lett till att fler och fler företag redovisar sitt hållbarhetsarbete vilket i sin tur harmedfört möjligheten att studera ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vad förmedlar lyxvarumärken i sina hållbarhetsrapporter? : En kvalitativstudie om CSR i lyxindustrin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Kjellén; Sara Bagger; [2021]
  Nyckelord :Luxury companies; luxury industry; CSR; communication; sustainability reporting; content analysis; GRI; Carroll s pyramid; qualitative study; Lyxkoncerner; lyxindustrin; CSR; kommunikation; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; GRI; Carrolls pyramid; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Det har blivit alltmer vanligt att företag upprättar en hållbarhetsrapport och något som förväntas av intressenterna. Det krävs att företag tar ett ansvar för att samhället ska kunna drivas mot en hållbar framtid. Företag kan inte bara tänka på sitt ekonomiska ansvar utan även på sitt miljömässiga och sociala ansvar. LÄS MER

 3. 3. Skäl till att små och medelstora företag arbetar med hållbarhet : en kvalitativ studie utifrån ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andrea Jovanovic; Elina Stjernbecker; [2021]
  Nyckelord :CSR; SME:s; Sustainability work; Carroll’s CSR-pyramid; Intrinsic; Extrinsic; CSR; SMF; Hållbarhetsarbete; Carrolls CSR-pyramid; Intrinsic; Extrinsic;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka små och medelstora företags skäl till att arbeta med hållbarhet ochstudien utgår ifrån ett ekonomisk, legalt, etiskt och filantropiskt perspektiv. Som utgångspunkt har lagarangående hållbarhetsrapportering, frivilliga standarder och den teoretiska referensramen använts. LÄS MER

 4. 4. Statens måttfulla omtanke -En retorisk textanalys av Systembolaget och Svenska Spels ansvarsretorik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Fredriksson; Lovisa Strömberg; [2021]
  Nyckelord :CSR; Måttfullhet; Reklamfilm; Retorisk Textanalys; Svenska Spel; Systembolaget;

  Sammanfattning : Med hjälp av en retorisk textanalys syftar uppsatsen till att undersöka hur Systembolaget och Svenska Spels reklamfilmer kan förstås utifrån lagkravet om måttfullhet samt hur filmerna förhåller sig till Carrolls CSR-pyramid. Undersökningen grundar sig i att det idag har blivit allt vanligare för företag att kommunicera hur de tar ansvar gällande dess påverkan i samhället. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen : Hur kan hållbarhetsarbete skapa konkurrensfördelar? – En jämförande studie mellan business-to-business och business-to-consumer företag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Sjöblom; Emelie Säw; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsarbete; Corporate Social Responsibility CSR ; Konkurrensfördelar; Strategiskt CSR-arbete; Business-to-Business B2B ; Business-to-Consumer B2C ;

  Sammanfattning : Det är inte bara lagkrav som blir striktare gällande företags hållbarhetsarbete utan även intressenters förväntningar. Business-to-business och business-to-consumer företag har skilda intressenter och således förväntningar som påverkar deras hållbarhetsarbete. LÄS MER