Sökning: "Caspar Engsner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caspar Engsner.

  1. 1. Det sociala nätverkets betydelse för politiskt deltagande bland medborgare med olika grader av psykisk ohälsa- En kvantitativ studie om psykisk ohälsa, socialt nätverk och politiskt deltagande i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Caspar Engsner; [2020-11-10]
    Nyckelord :Political participation; political socialization; mental health; mental illness; social network; loneliness;

    Sammanfattning : Following the destigmatizing of mental illness, the health issue has gained increased political attention. New reports claim that mental illness is on the rise in many social groups starting at young ages. Simultaneously loneliness and lacking social networks are becoming increasingly important political issues. LÄS MER