Sökning: "Caspher Maxnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caspher Maxnér.

  1. 1. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
    Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER