Sökning: "Cassandra Blomdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Blomdahl.

  1. 1. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
    Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER