Sökning: "Cassandra Steffensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Steffensen.

  1. 1. Kommersiella hyresavtal i förändring : Co-working - En perfekt kompromiss?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Caroline Hansols; Cassandra Steffensen; [2019]
    Nyckelord :Co-working; rental law; commercial leases; notification periods; indirect protection of possession; Co-working; hyreslagstiftning; kommersiella hyresavtal; Jordabalken; uppsägningstider; indirekt besittningsskydd;

    Sammanfattning : Följande rapport kommer redogöra för den hyresrättsliga aspekten på det nya fenomenet co-working.Undersökningen genomförs genom att granska ett antal avtal som används av aktörer på marknaden i Stockholm.Co-working tar sin början i San Fransisco 2005 och har sedan dess vuxit explosionsartat. LÄS MER