Sökning: "Cataract Operations"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cataract Operations.

  1. 1. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Camilla Sundell; [2019]
    Nyckelord :Cataract Operations; Experiences; Eye-Nurses; Patients; Phenomenography.; Fenomenografi; Kataraktoperationer; Patienter; Upplevelser; Ögonsjuksköterskor.;

    Sammanfattning : Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. LÄS MER