Sökning: "Catarina Ahrlow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Ahrlow.

  1. 1. "JAG VILLE KUNNA SÄTTA ETT EX FRAMFÖR PROSTITUERAD" : Sex kvinnors livsberättelser om sina prostitutionserfarenheter.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Catarina Ahrlow; Sofia Leijthoff; [2019]
    Nyckelord :Prostitution; Kvinnor; Livsberättelser; Stigma; Skam; Processer;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera kvinnors självupplevda erfarenheter av prostitution. Studien önskade besvara frågeställningen: vilka förväntningar, händelser, upplevelser och känslor som format dessa kvinnors resa i steget in, genom och ur prostitution? Studien som var av en kvalitativ ansats har baserats på sex ostrukturerade livsberättelser av kvinnor med erfarenhet av prostitution. LÄS MER