Sökning: "Catarina Bjerkudd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Bjerkudd.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ronden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Catarina Bjerkudd; Louise Jahn; [2008]
    Nyckelord :enkät; innehållsanalys; rond; sjuksköterska; upplevelser;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om hur sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavdelning upplever ronden och vilken betydelse ronden kan ha för sjuksköterskornas arbete. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor. Manifest innehållsanalys har använts för att analysera enkätsvaren. LÄS MER