Sökning: "Catarina Gardelach"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Gardelach.

  1. 1. Specialpedagogik, med datorn som verktyg : en möjlighet tilll ökat elevengagemang för skolarbetet

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Catarina Gardelach; [2017]
    Nyckelord :Alternativt utbildningsprogram; datorn i skolan; elevengagemang; hemmasittande; OneNote; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att stimulera elevers engagemang för skolarbetet. Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt utbildningsprogram? Vad säger den senaste forskningen om datorn som verktyg i skolan och i specialundervisningen? I studiens teoretiska ramverk används forskaren Puentedura SAMR-modell för att analysera en arbetsmodell utvecklad i OneNote. LÄS MER