Sökning: "Catarina Holdar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Holdar.

  1. 1. Gamla stallet på Salsta slott : En manlig tillflykt under stormaktstiden i Sverige

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Catarina Holdar; [2019]
    Nyckelord :Stall; stallbyggnad; Salsta slott; Nils Bielke; stormaktstiden; neostoicism; moralfilosofi;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka en vid sin tillkomst i början av 1700-talet mycket speciell byggnad till sitt innehåll. I denna byggnad samlar Nils Bielke några av sina mest värdefulla ägodelar. Uppsatsen söker svar på frågor kring samspelet mellan de högre ståndens faktiska liv och samtidens moralfilosofiska idéströmningar. LÄS MER