Sökning: "Catharina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Catharina Andersson.

 1. 1. Åtgärdsprogram : elevers behov och skolans åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joanna Anderskans; Catharina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; särskilt stöd; extra anpassningar; special needs; special education;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om åtgärdsprogram skrivna för elever i grundskolans senare år. Under vår utbildning till specialpedagoger har vi studerat åtgärdsprogram från flera olika kommuner. Vi fann att åtgärdsprogram kan formuleras på varierande sätt och därför uppstod intresset att studera hur åtgärdsprogram utformas. LÄS MER

 2. 2. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att inte bli förstådd : En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catharina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterska; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. LÄS MER

 4. 4. "Inga rasister på våra gator!" – Eller? - En studie av Sveriges åtagande enligt art. 4(b) rasdiskrimineringskonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; rasdiskrimineringskonventionen; ICERD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har diskussioner angående förbud mot rasistiska organisationer väckts i samband med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kandiderar till riksdagsvalet i Sverige, samtidigt som organisationen förbjudits i Finland då den anses sprida hatretorik och legitimera våld. Förespråkare av ett sådant förbud argumenterar att Sverige genom FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD) förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer. LÄS MER

 5. 5. Effekten av falska nyheter på individnivå : En explorativ mixed method-studie om falska nyheters påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Simon Andersson; Catharina Holmgren Hall; [2017]
  Nyckelord :Falska nyheter; Fake news;

  Sammanfattning : Vi står idag inför ett växande problem där falsk information sprids som faktaenliga nyheter i diverse olika medieformat ut till allmänheten. Detta problem kan resultera i väldiga konsekvenser på många olika sätt för både privatpersonen, den rådande politiken och samhället i stort. LÄS MER