Sökning: "Catharina Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catharina Danielsson.

  1. 1. Fonologisk medvetenhet och avkodning – betydelsefulla förmågor i tidig läsutveckling : Intervjustudie i en F-3-skola

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Catharina Danielsson; [2016]
    Nyckelord :Läsinlärning; fonologisk medvetenhet; läsundervisning; Bornholmsmodellen;

    Sammanfattning : Forskare har under lång tid rapporterat om att den tidiga läs- och skrivinlärningen påverkas på ett positivt sätt när språkliga förmågor samverkar med språkliga sammanhang. En språklig förmåga som det forskats mycket kring är den fonologiska medvetenheten. LÄS MER