Sökning: "Catharina Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catharina Isaksson.

  1. 1. Att omsätta mångfald i praktik - en fallstudie på Sociala Omsorgsförvaltningen i Borås Stad

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Catharina Isaksson; Johanna Selin; [2015-03-16]
    Nyckelord :Mångfald; Policy; Implementering; Idéspridning; Översättning;

    Sammanfattning : Arbetet med mångfald utgår från diskrimineringslagstiftningen för att säkerställa attorganisationer bedriver ett aktivt mångfaldsarbete. Ett verktyg för organisationer attaktivt jobba med frågan är genom att utfärda en mångfaldsplan. Planen syftar till attmotverka diskriminering samt uppnå lagens intentioner. LÄS MER