Sökning: "Catharina Olsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Catharina Olsson.

 1. 1. Förstföderskors och omföderskors erfarenheter av faktorer som påverkar amningslängden - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmy Olsson Wigårde; Catharina Holmer; [2017]
  Nyckelord :Amning; amningslängd; förstföderska; omföderska; erfarenheter.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att främja amning och informera samhället om amningens fördelar. Sedan 2010 har amningsfrekvensen avtagit under barns första sex levnadsmånader och det är av största vikt att undersöka vilka faktorer som är bakomliggande till den nedåtgående amningstrenden. LÄS MER

 2. 2. Att läsa mellan siffrorna - En empirisk studie om earnings management under börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Biljana Colevska; Ida Lindgren; Catharina Olsson; [2014]
  Nyckelord :Earnings management; börsintroduktion; diskretionära periodiseringar; informationsasymmetri; svenska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka utförandet av earnings management under börsintroduktioner bland svenska bolag med hemvist i Sverige som noterats under 2009 och 2010. Studien ämnar även utreda vilka faktorer som påverkar utförandet av earnings management samt tänkbara orsaker till eventuella skillnader mellan Sverige och USA. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Catharina Olsson; Malin Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Interaktion; samarbete; klientcentrerat arbete; arbetsterapi; utvecklingsstörning; autismspektrum störning; förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. LÄS MER

 4. 4. Flickor med AD/HD - Hittar man dem?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Catharina Björklund; Pernilla Olsson; Kirsten Lindberg; [2008]
  Nyckelord :AD HD-symtom; AD HD flickor; socialpsykologisk teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER