Sökning: "Catharina Swartz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catharina Swartz.

  1. 1. Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Johanna Helm; Catharina Swartz; [2017]
    Nyckelord :Besittningsskydd; Hyresgäst; Hyresvärd; Förverkandegrunder; hyresrätt; rättsfall; Security of tenure; Tenant; Landlord; Forfeiture of property; Tenancy; Case;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. LÄS MER