Sökning: "Catherine André"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catherine André.

 1. 1. Den Europeiska Unionens syn på den ukrainska identiteten : är den etnisk eller är den medborgerlig? En narrativ studie av Carl Bildt och Catherine Ashton

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elin Malm; [2014]
  Nyckelord :narrativ; Europeiska Unionen; ukrainsk identitet; Carl Bildt; Catherine Ashton; europeisk utrikespolitik; CFSP; EU; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker med hjälp av en narrativ analys den Europeiska Unionens syn på den ukrainska identiteten och huruvida denna identitet är medborgerlig eller etnisk, utifrån teorier om dessa två typer av identiteter. Materialet som undersöks är skriftligt presenterade narrativ av EU:s Höga Representant Catherine Ashton och den svenske utrikesministern Carl Bildt mellan november 2013 och mars 2014. LÄS MER

 2. 2. Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande : en studie av heteronormativa diskurser med utgångspunkt i konstnären Chaterine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Björsell; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; Chaterine Opie;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att belysa resonemang rörande normalt respektive onormalt, maktstrukturer, genusfrågor och kommunikationsprocesser, med utgångspunkt i konstnären Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting från 1993. Verket rymmer en komplexitet eftersom brottet mot våra heteronormativa föreställningar utrycks så explicit. LÄS MER