Sökning: "Catherine Blasiak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catherine Blasiak.

  1. 1. Samplingars intrång i ett upphovsrättsligt skyddat musikverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre

    Författare :Catherine Blasiak; [2011]
    Nyckelord :sampling; upphovsrätt; musikteori;

    Sammanfattning : .... LÄS MER