Sökning: "Catherine Svedhem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catherine Svedhem.

  1. 1. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
    Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

    Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER