Sökning: "Cathrine Adam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cathrine Adam.

  1. 1. Revisionsplikt - en utredning om eventuella konsekvenser för Skatteverket och revisionsbyråerna vid ett avskaffande

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cathrine Persson; Josefine Lindstedt; Adam Larsson; [2007]
    Nyckelord :Revisionsplikt; agentteorin; Skatteverket; förenklade redovisningsregler; ekonomisk brottslighet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Hur ställer sig Skatteverket till ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag och vilka blir konsekvenserna för Skatteverket om en slopad revisionsplikt blir verklighet? Alla respondenter från Skatteverket är emot ett slopande av revisionsplikten. En av respondenterna uttryckte det som att det finns två ben varav det ena utgörs av Skatteverket och det andra av revisorerna. LÄS MER