Sökning: "Cathrine Jonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cathrine Jonsson.

  1. 1. Norrskogs distansskogsägare, deras upplevelse av nuvarande tjänsteutbud samt vilka tjänster de efterfrågar i framtiden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Cathrine Jonsson; [2017]
    Nyckelord :Distance forest owners; Norrskog; forest values; forest services;

    Sammanfattning : Urbanization has reduced the population in rural areas while the urban population has increased in Sweden. As a consequence, also the number of distance forest owners increases continuously and today they own one third of Sweden's privately-owned forests. LÄS MER