Sökning: "Cathrine Jovander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cathrine Jovander.

  1. 1. Att hitta vägen till inkludering i förskolan En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Anna Maj; Cathrine Jovander; [2020-01-16]
    Nyckelord :inkludering; barn i behov av särskilt stöd; skolan; förskolan; förhållningssätt; delaktighet; miljö;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kringbegreppet inkludering, vilka barn som de anser vara i behov av särskilt stöd samt hurförskollärarna resonerar kring att arbeta inkluderande i förskolan med fokus på barn i behov avsärskilt stöd.Centrala frågeställningar i föreliggande studie är följande:1. LÄS MER