Sökning: "Catrin Lindehag Ahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catrin Lindehag Ahlqvist.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyra elever med språkstörningMöjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyra elever med språkstörningMöjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyr

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Carlström; Catrin Lindehag Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Språkstörning är en komplex diagnos som innefattar olika språkliga delar som eleven kan ha svårigheter inom. Svårigheter att förstå och kommunicera för med sig att eleven ofta hamnar i konflikt med sin omgivning, eller drar sig undan, vilket påverkar elevens hela skol- och livssituation. LÄS MER