Sökning: "Catrin Thorsell Rimér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin Thorsell Rimér.

  1. 1. Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Catrin Thorsell Rimér; Sandra Olsson; [2016]
    Nyckelord :lärande; kommunikation; intranät; Arbetslivspedagogik; internkommunikation; lärande i organisationer; organisations-kommunikation.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. LÄS MER