Sökning: "Catrin alvinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrin alvinder.

  1. 1. I barn och ungas ögonhöjd : En checklista från barn till plan för detaljplanering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Shabnam Alinazari; Catrin Alvinder; [2018]
    Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; medborgarinflytande; checklista; detaljplanering;

    Sammanfattning : Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). LÄS MER