Sökning: "Caverion"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Caverion.

 1. 1. Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser : En jämförelse av svenska, danska och amerikanska lagstiftningar samt granskning av ett svenskt företags utrymningsvägar och potentiella förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anne Lee Anderson; [2017]
  Nyckelord :Frångänglighet; funktionsnedsatta; utrymning;

  Sammanfattning : Alla människor bör ha lika rättigheter och samma möjlighet att medverka och bidra till samhället efter sin egen förmåga. För att uppnå detta bör en större satsning ske på att undanröja funktionshinder vilka hindrar personer med funktionsnedsättningar att delta och utöva vardagliga sysslor, så som att arbeta. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering på Carlsberg i Falkenberg

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stefan Johansson; [2016]
  Nyckelord :Frekvensomvandlare; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven på Caverions lokalkontor i Falkenberg och undersöker möjligheten till en sänkning av energianvändningen på luftaggregatet TA/FA 1006 på Carlsbergs anläggning i Falkenberg, gentemot vilka Caverion har ett serviceavtal där man bland annat hjälper till att försöka energioptimera de anläggningar man jobbar på. Då fläktarna i luftaggregat TA/FA 1006 idag går med en till synes stor överkapacitet kunde man redan i tidigt skede anta att det fanns möjlighet till förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Studie för energieffektivisering av belysningsarmaturer : En energieffektivitetsanalys mellan två armaturtyper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Blomqvist; Linus Björnalm; [2016]
  Nyckelord :Belysning; industribelysning; lysrör; LED; driftdon; övertoner; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de ekonomiska vinster som kan erhållas vid byte av belysningsarmaturer i en byggnad. Studien omfattar de energi- och ekonomiska besparingar som möjliggörs via ett byte från gamla T8-armaturer till LED-armaturer. Dessutom skulle kunskap kring armaturernas påverkan på elnätet i form av övertoner tas fram. LÄS MER

 4. 4. ENERGY INVESTIGATION, GÄRTUNA : On the facilities of Astra Zeneca, with suggestions of energy optimizations

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Magnus Björk; [2015]
  Nyckelord :AstraZeneca; Caverion; sustainable energy system; energy investigation; energy optimization; cooling; heat; steam; cost reduction; EII; AstraZeneca; Caverion; hållbara energisystem; energiutredning; energioptimering; kyla; värme; ånga; kostnadsbesparing; EII;

  Sammanfattning : AstraZeneca is one of the largest biopharmaceutical companies in the world, and one of the facilities they have is located in Gärtuna, Södertälje. The facility itself is very big with a floor area of 560.000m2 and has a complex energy system. Caverion holds a facility management contract at AstraZenca, hence operates some of the energy system. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av mervärden i EPC-projekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Carl Andersson; Linus Olausson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report a study is carried out with the aim to identify added values of EPC projects implemented in schools in order to increase the interest of EPC projects on the market. The report examines how the planned maintenance, supervision, maintenance and corrective maintenance is affected, how insurance premiums and terms are affected, the indoor environment and how the tasks of the operating staff is changing. LÄS MER