Sökning: "Cecilia Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Cecilia Axelsson.

 1. 1. KÄNSLOR SOM ENGAGERAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :Affektiv polarisering; positiv partiidentifikation; valdeltagande; Europaparlamentsval Affective polarization; positive partisanship; turnout; European Parliament elections;

  Sammanfattning : Turnout in European Parliament elections are generally lower than in national elections, which is a democratic challenge. While previous research has established an association between affective polarization and turnout levels in national elections in several European multiparty systems, the question remains as to whether affective polarization might also increase turnout in European Parliament elections. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av överrapportering : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Axelsson; Mathilda Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Experiences; Handover; Intensive care; Intensivvårdssjuksköterskor; Erfarenheter; Överrapportering; Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING (Svensk)  Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av överrapportering Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete – omvårdnad, 15 HP Författare: Josefin Axelsson & Mathilda Blomberg Handledare: Anders Sidenblad Examinerande lärare: Cecilia Olsson Examinator: Jan Nilsson Sidor: 24 Datum för examination: 2022-06-20 Svenska nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Erfarenheter, Överrapportering, Intensivvårdsavdelning Introduktion: Intensivvårdssjuksköterskors profession kännetecknas av arbete inom avancerad vård och i en högteknologisk miljö kombinerat med komplex omvårdnad vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskors kompetens. Intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att både ge och ta emot överrapporteringar avseende patientens tillstånd och är ett moment som om det brister kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Översvämningsanpassade samhällen med grön infrastruktur – ett behov i framtiden? En förändringsanalys av grönytor och översvämningsrisk i Källby, Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Cecilia Axelsson Örberg; [2020]
  Nyckelord :change analysis; city planning; extreme rain events; flood adaptations; flood risk; GIS; green infrastructure; green surfaces; Källby; Lund; pluvial flooding; remote sensing; TFM-DYN; fjärranalys; förändringsanalys; grön infrastruktur; grönstruktur; grönytor; skyfallskartering; stadsutveckling; översvämningar; översvämningsanpassning; översvämningsrisk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The consequences of climate change affect our environment as well as humanity all over the world. For the city of Lund in southern Sweden, climate change consequences are seen as an increase of both intensity and frequency of extreme rain events, which causes an extensive risk for pluvial flooding. LÄS MER

 4. 4. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER