Sökning: "Cecilia Borgemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Borgemo.

  1. 1. "Barn ska inte ha tur och otur" : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att anpassa verksamheten utifrån barn med särskilda behov.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Ebba Reinholdsson; Cecilia Borgemo; [2023]
    Nyckelord :Förskola; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; likvärdighet; anpassning; förutsättningar;

    Sammanfattning : Förskolans läroplan belyser i liten utsträckning hur förskolan ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd, men understryker samtidigt vikten av att skapa en likvärdig förskola för alla barn som går i svensk förskola.  Därav syftar studien till att belysa förskollärares upplevelser av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER