Sökning: "Cecilia Boström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cecilia Boström.

 1. 1. Ett otydligt läroplansmål? : Förskollärares förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; Maja Brunner; [2019]
  Nyckelord :Läroplanenkönsmönster; könsroller; tolkningsrepertoar; konstruktion; retorik; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; förskollärare;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. LÄS MER

 2. 2. Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; skola; stödstrukturer; svenska; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Boström, Cecilia (2019). Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism. Spe-ciallärarprogrammet, inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolut-veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Vilka lärstilar har sex elever i grundskolans senare år?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Lundin Wennerholm; [2016]
  Nyckelord :lärstilar; learning styles; kemididaktik; kemi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att undersöka lärstilar hos elever i grundskolans senare år. Syftet är att undersöka vilka lärstilar sex elever ur grundskolans senare år har genom att utföra enklare teoretiska test. LÄS MER

 4. 4. När kameran inte räcker till

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cecilia Therése Boström; [2013-09-20]
  Nyckelord :retusch; retuschör; reklam; reklambilder; bildmanipulation; kritisk IS-forskning; genus;

  Sammanfattning : Image editing software offers unlimited possibilities to alter an image. Provided that digitalinnovation is not altogether positive, it is important to develop knowledge of its negative sides. Thispaper examines the use of digital image processing from a critical IS perspective. LÄS MER

 5. 5. Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Henrik Boström; Cecilia Claeson; [2009]
  Nyckelord :interaktion; kreativitet; läromedelsanalys; skriftliga uppgifter; tyska;

  Sammanfattning : Vår läromedelsanalys syftar till att utröna i vilken utsträckning kreativitet förekommer i skriftliga uppgifter i tre läromedel i tyska. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ analys utifrån variablerna; styrning, arbetsform och variation. LÄS MER