Sökning: "Cecilia Brandehav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Brandehav.

  1. 1. Hur ska vi läsa? : En kvalitativ textanalys av litteraturens funktion i tre läromedel för svenska i gymnasieskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Cecilia Brandehav; [2017]
    Nyckelord :Läsart; ämneskonception; läromedel; litteraturläsning;

    Sammanfattning : This study uses a text analysis and an interpretive approach to examine literatures function in three teaching materials for the subject Swedish in upper secondary school and the abilities that reading literature will develop. The analysis has been done on the primary texts, secondary texts and teaching primary texts to determine which readings that are rewarded, which subjectconceptions that occur and how the teaching materials legitimizes reading literature. LÄS MER