Sökning: "Cecilia Bremer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Bremer.

  1. 1. Livsstil i ljuset av Habitus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Cecilia Nilsson; Madelein Bremer Thudén; [2012-10-24]
    Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; habitus; kost; livsstil;

    Sammanfattning : Den här studien är: (1) En del av en andra fas i ett internationellt projekt med huvudsyfte att ökaförståelsen för om och hur olika faktorer påverkar utvecklandet av en (in)aktiv livsstil, samtutforska om faktorerna är samma i olika sociala grupper i samhället. (2) En egen studie med syftetatt utforska hur fenomenet habitus kommer till uttryck i smak och val av kost och fysisk(in)aktivitet hos barn i årskurs sju som kommer från ett område med hög invandrartäthet ochsocioekonomisk låg status. LÄS MER