Sökning: "Cecilia Elming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Elming.

  1. 1. “Utan min tro hade jag inte fixat mitt liv, den håller mig hel” : En kvalitativ studie om sambandet mellan religiositet och utbrändhet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Cecilia Elming; Linnéa Hedin; [2017]
    Nyckelord :Burnout; Religiosity; KASAM; Anomie; Social capital; Utbrändhet; Religiositet; KASAM; Anomi; Socialt kapital;

    Sammanfattning : The aim of this study is to gain a better understanding of the relationship between religiosity and burnout and to investigate whether the resources religiosity offers can counteract burnout. The study is of a qualitative nature as the empirical material has been gathered through six interviews. LÄS MER