Sökning: "Cecilia Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Cecilia Fransson.

 1. 1. Anhörigas känslomässiga upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Wirström; Sofi Sandström; Emilia Fransson; [2020]
  Nyckelord :Emotions; family focused nursing care; home care; support; qualitative; Familjefokuserad omvårdnad; hemsjukvård; kvalitativ; känslor; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitén för patient och anhörig.  Målet med vården i hemmet är att tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Sjuksköterskor i palliativ vård eftersträvar att förutse, förebygga, känna igen och lindra lidande för att optimera hälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med patienter om sexuell hälsa : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Kronbäck; Fransson Cecilia; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Sexualitet; erfarenheter; sjuksköterskan; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organisation [WHO] (2006) definieras sexuell hälsa som ett tillstånd där människans välbefinnande kopplas till sexualitet. Tillståndet innefattar människans fysiska, emotionella, mentala och sociala aspekter som kan påverka människans livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Att veta Gudarnas hemlighet : En sårbarhetsanalys av omständigheterna kring stormen Gudrun med pressure and release modellen

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Fransson; [2012]
  Nyckelord :sårbarhet; stormen Gudrun; Pressure and release modellen PAR- modellen ;

  Sammanfattning : The concept of vulnerability is the capacity or the sensitivity to become damaged. Vulnerability are characterized by one or more of the following terms; a system´s sensitivity to exposure to shock, stress or interference, the state of the system in relations to a threshold of damages, and the system´s ability to adapt to the changing circumstances. LÄS MER

 4. 4. Market risk in volatile times: a comparison of methods for calculating Value at Risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Fransson; Behnaz Alimohammadisagvand; [2011]
  Nyckelord :Value at Risk; extreme value theory; volatility weighted historical simulation; age weighted historical simulation; t distribution; Business and Economics;

  Sammanfattning : Three standard approaches of finding Value at Risk; age weighted historical simulation, volatility weighted historical simulation and t – distribution were compared with Value –at – Risk calculated using generalized extreme value theory during the period 2000 to 2010 to see which approach that would give the most accurate forecast of actual losses during the two volatile times within the time frame. One important aspect was also to see if the results would differ depending on the holding period and quantile used. LÄS MER

 5. 5. Att handla rätt - En kvalitativ studie om den politiska konsumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Ågren; Mikael Fransson Arman; Marcus Klasson; [2010]
  Nyckelord :Politisk konsumtion; Identitetsskapande; Senmodernism; Konsumentbeteende; Grön konsumtion Political consumption; Identity; Late Modernity; Consumer Behavior; Green Consumption; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten Seminariedatum: 2e juni, 2010 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman Handledare: Cecilia Cassinger Fem nyckelord: Politisk konsumtion, Identitetsskapande, Senmodernism, Konsumentbeteende, Grön konsumtion Syfte: Genom att skapa en djupare förståelse för den politiska konsumenten i dennes resonemang kring konsumtion är syftet att bidra med insikter i hur den politiska konsumenten upplever och motiverar sin konsumtion. LÄS MER