Sökning: "Cecilia Häckter Ståhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Häckter Ståhl.

  1. 1. Leva med neuropatisk smärta : upplevelser av konsekvenser och strategier

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Cecilia Häckter Ståhl; Minna Lönnstedt; [2009]
    Nyckelord :neuropathic pain; experience; consequences; strategies; patient perspective; neuropatisk smärta; upplevelse; konsekvenser; strategier; patientperspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund Ett flertal studier beskriver de svårigheter som är förenade med behandling av neuropatisk smärta. Få studier beskriver långvarig neuropatisk smärta ur patientens självupplevda perspektiv och strategier för att klara av vardagen. Mer kunskap behövs ur ett patientperspektiv avseende upplevelser av att leva med neuropatisk smärta. LÄS MER