Sökning: "Cecilia Hägström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Hägström.

  1. 1. Skatteundandragande i kontantbranschen : En studie i hur Skatteverket arbetar mot skatteundandragande i kontantbranschen och hur den nya lagen (2007:592) om kassaregister är ett stöd.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Josefin Karlsson; Cecilia Hägström; [2010]
    Nyckelord :Skatteundandragande; skattefel; skatterevision; kontantbranschen; kassaregister;

    Sammanfattning : .... LÄS MER