Sökning: "Cecilia Härdmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Härdmark.

  1. 1. Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cecilia Härdmark; Elin Magnusson; [2022-02-16]
    Nyckelord :motivation; Entreprenörskap; Starta företag; Generation Y; Self determination theory; McClelland; Schumpeter;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. LÄS MER