Sökning: "Cecilia Henriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Henriksson.

 1. 1. Manualtrogenhet i utförandet av metoden Imitativ Respons - en deduktiv och induktiv analys av habiliteringspersonals beskrivningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cecilia Henriksson Behrns; Jessica van den Hoogen; [2018-06-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Imitativ Respons är en imitationsintervention för små barn med autism. I denna uppsats undersöktes manualtrogenhet och syn på verksamma mekanismer i Imitativ Respons bland habiliteringspersonal. LÄS MER

 2. 2. Barngruppen i fokus under inskolning : en studie utifrån pedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; stress; barngrupp; inskolning; förskola; pedagog; förhållningssätt; barn i ålder ett till tre år;

  Sammanfattning : Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Supplier-Buyer Relationships within the Small-Sized Fashion Retail Industry : A qualitative study of relationship marketing within small-sized fashion retailers in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Cecilia Wilthorn; Marie Larsson; Hampus Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Relationship marketing; Buyer-supplier relationship; Trust; Commitment; Affective; Calculative; Small-sized fashion retailer;

  Sammanfattning : Despite the vast research within the fields of buyer-supplier relationships and the fashion industry, a lack of comprehensive understanding concerning the connection between the two seems to be found. Research regarding long-term relations and key concepts in form of trust and commitment, are stated to be crucial in order to create a long-term relationship. LÄS MER