Sökning: "Cecilia Hilding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Hilding.

  1. 1. Vad hände sen? Djupintervjuer med unga vuxna med språkstörning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Sara Hilding Johnson; Cecilia Jonsson; Fredrika Tungström; [2011]
    Nyckelord :språkstörning; uppföljning; livskvalitet; segregerad skolgång; språkklass; intervju; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva livssituation, livskvalitet och erfarenheter av skolgång hos unga vuxna som har gått i segregerad språkklass. Förhoppningen är att studiens resultat ska inspirera till hur man kan arbeta vidare för att förbättra situationen för personer med språkstörning. LÄS MER