Sökning: "Cecilia Holmstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Holmstedt.

  1. 1. Jämförelse av ambulanspersonals överrapportering till akutmottagning mot S-BAR protokollet : En observationsstudie

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Cecilia Holmstedt; Birgitta Löfvenius Grelz; [2011]
    Nyckelord :Akutsjukvård; Rapportering; SBAR; Överlämmning;

    Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Att försöka ge en säker och kvalitativ vård är något som eftersträvas i sjukvården. För att minimera risker, tillbud och mänskliga faktorer så finns idag flera utarbetade system till hjälp. LÄS MER