Sökning: "Cecilia Isacson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Isacson.

  1. 1. Fetma = funktionsnedsättning? En studie som behandlar huruvida fetma kan anses som en funktionsnedsättning och därmed omfattas av skyddet mot diskriminering.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Michelle Danielsson Ahumada; Cecilia Isacson; [2015]
    Nyckelord :Law and Political Science;

    Sammanfattning : .... LÄS MER