Sökning: "Cecilia Itzigehl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Itzigehl.

  1. 1. Rätten att bilda familj oavsett sexuell läggning - En analys av Europadomstolens praxis

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cecilia Itzigehl; [2012]
    Nyckelord :familjerätt; homosexuellas rättigheter; transsexuellas rättigheter; Europakonventionen; Europadomstolen; familj; Law and Political Science;

    Sammanfattning : HBT-rättigheter är, och har under de senaste trettio åren varit, en aktuell politisk och juridisk fråga i Europa. Syftet med den här uppsatsen är att utifrån Europadomstolens praxis diskutera vilka familjerättigheter HBT-personer har idag i Europa, och även diskutera den aktuella forskningen kring rättighetsutvecklingen i Europadomstolens praxis när det gäller denna fråga. LÄS MER