Sökning: "Cecilia Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Cecilia Ivarsson.

 1. 1. Samsjuklighetens dilemma - Erfarenheter och upplevelser av vård och behandling för samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Ivarsson; Matilda Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Comorbidity; substance abuse; mental illness; empowerment; self-determination; stigma; power; Samsjuklighet; missbruk; psykisk ohälsa; egenmakt; självbestämmande; stigma; makt;

  Sammanfattning : People with substance abuse problems may also have some form of mental illness. This is called to suffer from comorbidity. Previous research shows the importance of that these individuals get help and support for both problems at the same time. LÄS MER

 2. 2. Hatbrott och heteronormativitet - En granskning av homo- och bifobiska motiv i straffvärdebedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :homofobi; heteronormativitet; queerteori; hatbrott; straffskärpningsregel; försvårande omständighet; straffrätt; straffvärde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fjärdedel av de homosexuella, bisexuella och transpersoner som deltagit i en stor undersökning år 2013 hade blivit utsatta för hot och våld. Personerna utsätts bland annat för att de inte tillhör normen. Enligt straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § 7 p. LÄS MER

 3. 3. ”Vem knackar på min dörr” Palliativa patienters upplevelse av att bli vårdade i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Hansson; Carina Molander-Ivarsson; [2009]
  Nyckelord :palliative care; home care; home health care; qualitive; quality of life; patient experience; patient attitude; wellbeing;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en helhetsvård av patienten och dennes familj. Fler människor önskar att få dö i det egna hemmet och olika hemsjukvårdsformer har vuxit fram. Hemsjukvården är en form som har ökat och målet är att ett stort antal personer med sjukvårds- och omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar i det egna hemmet. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i Internationella Organisationer - En fallstudie av Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Christina Broms; Anna Löthman; [2008]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budgetering; rapportering; organisationsstruktur; kultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur svenska koncerner går tillväga för att samordna ekonomistyrning i en internationell miljö. Studien utgår från fallstudier av tre internationella koncerner, Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak. LÄS MER

 5. 5. Diskriminering, vad betyder det? En kvalitativ intervjustudie om vad ungdomar anser att diskriminering är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Lisa-Lo Sonnesjö; [2008]
  Nyckelord :ungdomar; diskriminering; barn- och elevskyddslagen; Gender studies; Genusvetenskap; Public law; Offentlig rätt; Social and welfare law; Socialrätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en studie av ungdomars syn på diskriminering. Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. LÄS MER