Sökning: "Cecilia Janson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Janson.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av att samvårda sitt barn på familjerum på neonatalvårdsavdelning : -En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Cecilia Janson; Johanna Dolléus; [2018]
    Nyckelord :Familjecentrerad vård; föräldrars upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; neonatalvård; samvård på familjerum;

    Sammanfattning : Bakgrund: Samvård på familjerum, där föräldrar tar hand om sitt för tidigt födda barn på ett eget rum med stöd av sjuksköterskor, är en vårdform som blir allt vanligare i Sverige. Sjuksköterskor inom neonatalvården behöver ha kunskap om hur föräldrar upplever samvård på familjerum för att kunna anpassa vården och stärka dem i föräldrarollen. LÄS MER