Sökning: "Cecilia Janson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Janson.

 1. 1. Grundskollärares upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Janson; Linus Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; kvalitativa intervjuer; upplevelser och erfarenheter; Coronavirus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv lyfta några lärares upplevelser och erfarenheter av användningen av fysisk aktivitet i skolan, dess effekter på eleverna samt hur den fysiska aktiviteten påverkats av Coronaviruset. För att besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer där sex lärare från tre olika skolor intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att samvårda sitt barn på familjerum på neonatalvårdsavdelning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Janson; Johanna Dolléus; [2018]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; föräldrars upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; neonatalvård; samvård på familjerum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvård på familjerum, där föräldrar tar hand om sitt för tidigt födda barn på ett eget rum med stöd av sjuksköterskor, är en vårdform som blir allt vanligare i Sverige. Sjuksköterskor inom neonatalvården behöver ha kunskap om hur föräldrar upplever samvård på familjerum för att kunna anpassa vården och stärka dem i föräldrarollen. LÄS MER