Sökning: "Cecilia Klint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Klint.

  1. 1. Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker : en enkätstudie

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Josefine Jacobsson; Cecilia Klint; [2018]
    Nyckelord :gastroenterit; diarré; hund; foder; gastrointestinala problem; djuromvårdnad;

    Sammanfattning : Gastroenterit är en magtarminflammation som till viss del behandlas med hjälp av foder. Studier har visat att fodret spelar stor roll i behandlingen vilket gör att ett foder av bra kvalitet och sammansättning är betydelsefullt. LÄS MER