Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Primärvårdens målkonflikter : En fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Helén Brådner; Cecilia Noretoft; [2021]
    Nyckelord :Goal conflict Budget Primary Care Compensation System The patient s free choice; Målkonflikt Budget Primärvård Ersättningssystem Patientens fria val;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka målkonflikter inom primärvården i Region Skåne samt vilken inverkan patientens fria val har på dessa konflikter. En kvalitativ fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne genomfördes. LÄS MER