Sökning: "Cecilia Nygren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Nygren.

 1. 1. Förebyggande åtgärder för att minska CVK-relaterade infektioner inom intensivvården : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nygren; Erika Nyåkers; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; central venous catheters CVC ; catheter related infections; critical care; Patientsäkerhet; centrala venkatetrar CVK ; kateterrelaterade infektioner; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom dagens sjukvård och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom intensivvården är kateterrelaterade. En central venkateter (CVK) är en kärlaccess som är vanligt förekommande inom intensivvården och handhavandet av dessa utförs till största del av sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. "Först rättar jag till luggen" : Nioåringars berättelser om sina literacypraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Nygren; [2018]
  Nyckelord :Literacypraktiker; family literacy; årskurs 3; läsförståelse; goda läsare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att ta del av och göra en analys av tio elevers berättelser om sina literacypraktiker. Den teoretiska ingången i studien är ett sociokulturellt perspektiv vilket medför en förståelse av lärande som något som människan gör i samspel med andra i olika sociala, materiella och kulturella kontexter (Säljö, 2014a). LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors kunskap om att hantera och administrera blodtransfusion till patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Ask; Cecilia Nygren; [2015]
  Nyckelord :blood transfusion; cardiac surgery; knowledge; complications; intensive care nurses; blodtransfusion; hjärtkirurgi; kunskap; komplikation; intensivvårdssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sambandet mellan hjärtkirurgi med extracorporeal cirkulation (ECC) och blodtransfusion visar risker så som ökad morbiditet och mortalitet. Detta kan orsaka lidande för patienten och leda till kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. MAIL TILL TIZIANA

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Cecilia Nygren; [2012]
  Nyckelord :Video; Film; Backhoppning; Herzog;

  Sammanfattning : Jag fick ditt brev, och jag läste varje handskrivet tecken. När jag skriver är det på ett ark i Word, runt detta ark ser man en tunn skugga på den vänstra och undre kanten och en något bredare runt den övre och högra kanten, som om detta digitala papper var mycket tjockt eller lite uppböjt på alla sidor. LÄS MER