Sökning: "Cecilia Nyman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Nyman.

 1. 1. Välkommen på villkor : En studie av svenska partiers inställning till liberal multikulturalism och civila integrationskrav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Nyman; [2017]
  Nyckelord :integration; inkludering; civil integration; multikulturalism; assimilation; idealtypsanalys; medborgarskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida idén om multikulturalism som under flera decennier haft ett starkt fäste i svensk politik har fått göra plats för en kravbaserad integrationsmodell. Föreställningen om vissa kulturella gruppers isolering från det demokratiska samhället samt händelser som t ex terrorattacker kopplade till religiös extremism har fört frågan om staters nationella säkerhet högre upp på den politiska agendan. LÄS MER

 2. 2. Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Holm; Cecilia Nyman; [2016]
  Nyckelord :depression Retrieval-induced forgetting; interferens; inhibition; episodiskt långtidsminne; Framplockningsinducerad glömska; episodic long term memory; interference; depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. LÄS MER

 3. 3. Bensår Faktorer som påverkar patientens följsamhet till kompressionsbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Catarina Fäldt; Cecilia Olofsson; Åsa Nyman; [2011]
  Nyckelord :compliance; compression therap; nursing; venous leg ulcer; bensår; följsamhet; kompressionsbehandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bensår är en kronisk sjukdom och ger ofta underbensödem vilket gör att såren blir svårläkta. Den viktigaste behandlingsmetoden för att undvika ödem är kompressionsbandage. LÄS MER

 4. 4. Flickors och pojkars skillnader i lösningsmetoder vid matematiska problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liselotte Dahlberg; Cecilia Nyman; [2006]
  Nyckelord :flickor; pojkar; lösningsmetod; matematiska problem; genus; matematik;

  Sammanfattning : Flickor och pojkar har olika förutsättningar i matematikundervisningen. Vi behandlar flickor och pojkar olika bara för att de är flickor och pojkar. Forskningen visar att vid problemlösning finns det skillnader gällande hur flickor och pojkar går tillväga för att lösa problem. LÄS MER