Sökning: "Cecilia Oldenburg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Oldenburg.

  1. 1. Möten med anhöriga i samband med döden : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskornas erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Cecilia Oldenburg; Amanda Nording; [2022]
    Nyckelord :döden; erfarenheter; möten; sjuksköterskor; Travelbee;

    Sammanfattning : Bakgrund: Behoven hos anhöriga tillgodoses genom ömsesidig relation där kommunikation anses vara en väsentlig del. Anhöriga beskriver att om sjuksköterskor visar respekt, en förmåga att samtala och lyhördhet bidrar det till upplevelser av stöd. LÄS MER